Oferta

Zakres naszych usług

Zakres naszych usług projektowych i konsultingowych obejmuje budownictwo hydrotechniczne oraz melioracje wodne. Wykonujemy m. in.:

operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą

operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarowania wodą

Posiadamy szczególne doświadczenie w wykonywaniu operatów wodnoprawnych na: usługi wodne, szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych, regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do wód mającą wpływ na warunki przepływu wód, lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz innych nowych obiektów budowlanych.

nadzory autorskie w czasie realizacji inwestycji

nadzory autorskie w czasie realizacji inwestycji

W trakcie realizacji robót budowlanych, na podstawie wykonanych przez nas dokumentacji projektowych, pełnimy nadzory autorskie. Prowadziliśmy nadzory m. in.: nad realizacją takich obiektów jak: zapora na rzece Witka w Niedowie, jaz na Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim, Przelew Odra - Widawa, przebudowa jazu Opatowice. Obecnie pełnimy nadzory autorskie przy budowie zbiorników przeciwpowodziowych Roztoki Bystrzyckie oraz Boboszów.

analizy hydrauliczne rzek i cieków wodnych

analizy hydrauliczne rzek i cieków wodnych

Wykonujemy obliczenia hydrauliczne cieków i budowli hydrotechnicznych z wykorzystaniem metod komputerowych na modelach dwu - i trój wymiarowych. Są to analizy: hydrauliczne przepływu wód, zmian morfologicznych dna, filtracyjne podłoża gruntowego.

ekspertyzy, analizy oraz opinie w zakresie budownictwa wodnego

ekspertyzy, analizy oraz opinie w zakresie budownictwa wodnego

Wykonywane przez nas usługi projektowe z zakresu budownictwa hydrotechnicznego dotyczą zarówno obiektów i urządzeń nowych, jak również modernizacji i remontów obiektów istniejących, w tym także obiektów znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków.

doradztwo w zakresie obiektów budownictwa wodnego

doradztwo w zakresie obiektów budownictwa wodnego

Służymy naszym doświadczeniem na każdym etapie, od realizacji dokumentacji technicznej do eksploatacji budowli hydrotechnicznych i gospodarowania wodą.

wielobranżowe dokumentacje projektowe

wielobranżowe dokumentacje projektowe

Wielobranżowe dokumentacje projektowe obejmują wszystkie etapy projektowania łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych.