realizacje

Kanał miejski Wrocław

Temat

Przystosowanie Kanału Miejskiego we Wrocławiu do przepuszczania Wielkiej Wody Kontrolnej.

CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji było wprowadzenie Kanału Miejskiego do systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia. W tym celu Kanał Miejski został przebudowany i przystosowany do przepuszczania wielkich wód powodziowych o ustalonym prawdopodobieństwie przewyższenia. Dotyczy to sytuacji wyjątkowych, w których dla ratowania miasta Wrocławia przed zalaniem wodami powodziowymi konieczne będzie wykorzystanie wszystkich istniejących kanałów i koryt rzecznych.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmowało swym zakresem obszar Kanału Miejskiego wraz z górnym stanowiskiem istniejącej Bramy Powodziowej oraz dolnym i górnym stanowiskiem śluzy Miejskiej, czyli od rozdziału wód rzeki Starej Odry powyżej jazu Psie Pole do ponownego połączenia z korytem rzeki Starej Odry w rejonie Portu Miejskiego.

Prace projektowe obejmowały:

 • budowę wzdłuż brzegu lewego bulwarów na odcinku od istniejącej Bramy Powodziowej do mostu Trzebnickiego;
 • przebudowę ubezpieczeń brzegu lewego na odcinku od mostu Trzebnickiego do mostu Osobowickiego;
 • remont ubezpieczeń brzegu prawego na odcinku od istniejącej Bramy Powodziowej do mostu Osobowickiego;
 • budowę ubezpieczeń na skarpie wału rozdzielczego od strony Kanału Miejskiego na odcinku od istniejącej Bramy Powodziowej do mostu Osobowickiego;
 • budowę wyspy ekologicznej na wysokości ul. Rychtalskiej;
 • projekt nasadzeń na koronie wału rozdzielczego na odcinku powyżej i poniżej mostu Trzebnickiego poprzez uzupełnienie istniejących szpalerów drzew;
 • udrożnienie i ubezpieczenie konstrukcji mostu Warszawskiego drogowego (starego), mostu Warszawskiego kolejowego, mostu Trzebnickiego i mostu Osobowickiego;
 • budowę nowej budowli wlotowej powyżej istniejącej Bramy Powodziowej (Mostu Burzowego);
 • budowę mostu technologicznego przy projektowanej budowli wlotowej;
 • remont istniejącej Bramy Powodziowej (Mostu Burzowego);
 • remont budynku gospodarczego przy jazie Psie Pole;
 • budowę budynku biurowego wraz z częścią magazynową przy istniejącym budynku gospodarczym jazu Psie Pole;
 • przebudowę języka rozdzielczego wraz z wyniesieniem korony ponad poziom wód powodziowych od Bramy Powodziowej (Mostu Burzowego) do projektowanej nowej budowli wlotowej;
 • przebudowę ubezpieczeń na brzegu lewym, wraz z ukształtowaniem odcinka pomiędzy Bramą Powodziową (Mostu Burzowego) a projektowaną budowlą wlotową w formie nabrzeża oraz remontem istniejącej drogi gruntowej;
 • modernizację śluzy Miejskiej wraz z wrotami przeciwpowodziowymi, przebudową dolnego i remontem górnego stanowiska, budową sterowni oraz budową pompowni;
 • przebudowę języka rozdzielczego poniżej Śluzy Miejskiej wraz z ukształtowaniem brzegu w formie nabrzeży dla małych i dużych jednostek, budowę dalbowiska.

W ramach umowy wykonano koncepcję wielowariantową, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), raport oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (oddziaływanie transgraniczne), operaty wodnoprawne na wykonanie budowli wodnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumentację wykonawczą, kosztową, specyfikacje wykonania i odbioru robót.

Podstawowe parametry obiektów

1) Przepustowość Kanału Miejskiego przy przepływie kontrolnym w rzece Odrze 170m3·s-1.

2) Budowle stanowiące elementy ochrony przeciwpowodziowej zaliczone do budowli hydrotechnicznych I klasy ważności.

3) Brama Powodziowa (Most Burzowy):

 • szerokość użyteczna – 10,0 m;
 • rzędna normalnego poziomu piętrzenia – 113,65 m npm;
 • rzędna progu – 111,08 m npm;
 • rzędna korony przyczółków - 119,60 m npm.

4) Nowa budowla wlotowa:

 • światło budowli 10,00 m;
 • zamkniecie segmentowe.

5) Most technologiczny przy nowej budowli wlotowej:

 • szerokość 5,20 m;
 • rozpiętość 11.20 m.

6) Budynek biurowo-magazynowy

7) Śluza Miejska:

 • długość użytkowa 55,00 m;
 • szerokość użytkowa komory 9,60 m;
 • parametry eksploatacyjne dla klasy II śródlądowej drogi wodnej.

8) Sterownia śluzy Miejskiej

9) Pompownia

10) Budynek magazynowy