realizacje

Odbudowa nabrzeża przy ul. Michalczyka

Wykonanie zabezpieczenia stateczności  nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni

Temat

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z usługami towarzyszącymi, w tym pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu "Wykonanie zabezpieczenia stateczności lewobrzeżnego nabrzeża Odry Południowej na odcinku od mostu Romana Dmowskiego do ścianek szczelnych stoczni".

CEL INWESTYCJI

 W skutek katastrofy budowlanej z 2017 r. lewy brzeg rzeki na łuku wklęsłym został odsłonięty, niezabezpieczony. Celem inwestycji jest ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Odry, co jest niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia działek przylegających do koryta rzeki Odry przed dalszym rozmyciem.

Zakres opracowania

Zakres opracowania objął:

 • wielowariantowa koncepcja,
 • operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
 • projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
 • projekt wykonawczy,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

Podstawowe parametry obiektów

 • długość obiektu - 385,00 m
 • szerokość pomostu estakady -  3,75 m
 • rzędna pomostu estakady - 115,50 m Kr
 • rozpiętość przęseł estakady - 4,1 m i 3,9 m
 • rzędna oczepu konstrukcji oporowej - 112,20 m Kr
 • nachylenie skarpy pod estakadą - 1:1
 • rzędna zw. wody NPP na jazie Rędzin - 109,90 m Kr
 • rzędna projektowanego dna rzeki (przy obiekcie) - 108,25 m Kr
 • dopuszczalne obciążenie pojazdem - 30 t
 • dopuszczalne obciążenie naziomu skarpy - 10 kN/m2