realizacje

Jaz Lewin Brzeski

Temat

Przebudowa jazu stałego na jaz klapowy w Lewinie Brzeskim w km 13,80 rz. Nysy Kłodzkiej wraz z obiektami towarzyszącymi.

Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie Kłodzkiej związana z przebudową jazu stałego na jaz ruchomy oraz udrożnieniem powodziowym koryta rzecznego.

CEL INWESTYCJI

Projektowana inwestycja miała na celu przystosowanie hydrowęzła Lewin Brzeski do bezpiecznego przepuszczania wód powodziowych o natężeniu przepływu do 800 m3/s-1 oraz ochronę przeciwpowodziową terenów przyległych i miejscowości Lewin Brzeski.

Zakres opracowania

W szczególności zakres opracowania dotyczył:

 • rozbiórki uszkodzonego skośnego jazu stałego i zastąpienie go trzyprzęsłowym jazem klapowym o niskim progu;
 • udrożnienia koryta Nysy Kłodzkiej od km 16+000 (próg denny) do km 11+600 (most kolejowy), odmulenia i ukształtowania dwudzielnego koryta rzeki wraz z wykonaniem ubezpieczeń brzegowych;
 • udrożnienie światła mostu drogowego na trasie Lewin Brzeski – Niemodlin;
 • budowę prawobrzeżnego przelewu bocznego w km 15+250 Nysy Kłodzkiej w celu bezpiecznego przejęcia części wielkich wód;
 • udrożnienie trasy ulgi powodziowej, która umożliwi bezpieczne przepuszczenie poza obszarem miejskim wielkich wód przejętych przez przelew boczny;
 • udrożnienia strefy napływowej i odpływowej mostu drogowego nad ulgą powodziową wraz z ubezpieczeniami pod mostem;
 • budowę nowych i modernizację istniejących wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami obsługowymi i przejazdami do celów utrzymaniowych i konserwacyjnych;
 • kształtowania terenów zalewowych w celu zwiększenia przepustowości doliny rzecznej;
 • przebudowę i budowę nowych przepustów wałowych i drogowych.

W ramach umowy wykonano koncepcję wielowariantową, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), raport oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, operaty wodnoprawne na wykonanie budowli wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumentację wykonawczą, kosztową, specyfikacje wykonania i odbioru robót oraz nadzory autorskie. Realizacja inwestycji zakończona została w 2014 r.

Podstawowe parametry obiektów

1) Przepływ miarodajny Qm=600 m3·s-1.

2) Przepływ kontrolny Qk=800 m3·s-1.

3) Jaz trójprzęsłowy:

 • IV klasy ważności budowli hydrotechnicznych;
 • światło jazu (trzy przęsła) 3x17,00m - 51,00 m;
 • normalny poziom piętrzenia (NPP) - 146,10 m n.p.m. (Kr);
 • spad normalny - 2,80 m.

4) Most technologiczny nad jazem:

 • szerokość całkowita 5,20 m;
 • trzy przęsła o rozpiętości 17,00 m, jedno o rozpiętości 2,90 m.

5) Wały przeciwpowodziowe zakwalifikowane do II klasy ważności budowli hydrotechnicznych.