realizacje

Jaz Opatowice

Temat

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z usługami towarzyszącymi dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław - województwo dolnośląskie". Jaz Opatowice.

CEL INWESTYCJI

Celem projektowanej inwestycji była poprawa stanu technicznego obiektu i warunków eksploatacyjnych dla bezpiecznego przepuszczania wód powodziowych, miarodajnych i kontrolnych, poprzez modernizację istniejącego jazu sektorowego.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmował:

 • przebudowę głównych zamknięć budowli z zamknięć sektorowych na zamknięcia klapowe;
 • przebudowę istniejących konstrukcji betonowych jazu w sposób umożliwiający zamontowanie w nich stalowych konstrukcji klap wraz z napędami i wyposażeniem;
 • przebudowę przepławki dla umożliwienia migracji ryb dwuśrodowiskowych;
 • odbudowę poszuru jazowego;
 • remont kładki jazowej z wymianą obarierowań;
 • remont ubezpieczeń brzegowych na skarpach poniżej i powyżej stopnia;
 • remont nabrzeża przeładunkowego w dolnym stanowisku jazu;
 • remont nawierzchni dróg dojazdowych do kładki i do nabrzeża przeładunkowego oraz nawierzchni ul. Braci Gierymskich;
 • wykonanie zaplecza budowy oraz innych obiektów tymczasowych niezbędnych dla realizacji inwestycji i ich likwidacja po realizacji inwestycji.

W ramach umowy wykonano koncepcję wielowariantową, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), raport oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (oddziaływanie transgraniczne), operaty wodnoprawne na wykonanie budowli wodnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumentację wykonawczą, kosztową, specyfikacje wykonania i odbioru robót, pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji.

Podstawowe parametry obiektów

1) Przepływy charakterystyczne:

 • SSQ 124,00 m3·s-1;
 • SNQ 30,80 m3·s-1.

2) Przepływ miarodajny Qm = Q0,5% = 2338 m3·s-1.

3) Przepływ kontrolny Qk = Q0,2% = 2635 m3·s-1.

4) Jaz trzyprzęsłowy z zamknięciami sektorowymi:

 • światło jazu (trzy przęsła) 3x32,00 m - 96,00 m;
 • normalny poziom piętrzenia (NPP) - 117,70 m n.p.m. NN;

5) Kładka pieszo-jezdna:

 • rozpiętość przęsła kładki w świetle podpór 32,00 m;
 • całkowita długość przęsła kładki 32,90 m;

6) przepławka dla ryb:

 • długości 91,00 m i szerokości 4,50 m;
 • natężenie przepływu w przepławce przy NPP 2,80 m3·s-1;
 • natężenie przepływu w przepławce przy MaxPP 3,50 m3·s-1.