realizacje

Ścieżki rowerowe Wrocław

Temat

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z usługami towarzyszącymi w tym pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu „Budowa ścieżek rowerowych pod mostami Warszawskimi, Szczytnickim, Jagiellońskim oraz Osobowickimi we Wrocławiu”

CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji była budowa ścieżek rowerowych pod mostami drogowymi i kolejowymi we Wrocławiu w celu umożliwienia bezkolizyjnego przekroczenia przepraw mostowych. Projektowane przejazdy połączyły istniejące ciągi rowerowe znajdujące się wzdłuż bulwarów odrzańskich zachowując w ten sposób ciągłość przejazdu.

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres opracowania objął:

  • Projekt ścieżki rowerowej pod mostem Szczytnickim we Wrocławiu umożliwiającej bezkolizyjne przekroczenie drogi krajowej nr 8 wzdłuż brzegu lewego rzeki Starej Odry. Projektowany ciąg rowerowy połączył ciąg pieszo-rowerowy znajdujący się wzdłuż ul. Ludwika Pasteura z bulwarami odrzańskimi po przeciwległej stronie mostu Szczytnickiego. Długość przejazdu wyniosła 180,0m.
  • Projekt ścieżki rowerowej pod mostami Warszawskimi drogowymi (starym i nowym) oraz mostem Warszawskim kolejowym wzdłuż brzegu lewego rzeki Starej Odry. Długość przejazdu wyniosła 393,00 m.
  • Projekt ścieżki rowerowej na prawym brzegu Kanału Żeglugowego poprowadzonej pod mostami Warszawskimi drogowymi (starym i nowym) oraz pod mostem Warszawskim kolejowym. Długość przejazdu wyniosła 512,00 m.
  • Projekt przejazdu pod mostami Jagiellońskimi we Wrocławiu w celu umożliwienia rowerzystom jadącym wzdłuż brzegu lewego Kanału Powodziowego bezkolizyjne przekroczenie drogi krajowej nr 8 w ciągu ulicy Jana Kochanowskiego i Aleksandra Brucknera. Długość przejazdu 600,0m.
  • Projekt przejazdu pod wiaduktem kolejowym nr 271 relacji: Wrocław-Poznań (most kolejowy poznański) i uzyskanie w ten sposób ciągłości szlaku rowerowego wzdłuż prawobrzeżnych bulwarów nadodrzańskich poprzez połączenie poprowadzonych po koronie wału Różanka ścieżek rowerowych. Długość przejazdu 180,0m.

W ramach umowy wykonano koncepcję wielowariantową, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), operaty wodnoprawne na wykonanie budowli wodnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, projekty organizacji ruchu, dokumentację wykonawczą, kosztową, specyfikacje wykonania i odbioru robót.