realizacje

Wał Lipki-Oława

Temat

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z usługami towarzyszącymi w tym pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu „Lipki-Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-4(S) i wału W-1(OM)”

CEL INWESTYCJI

Modernizacja wału W-4(S)

Celem projektu była przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych w dolinie rzeki Odry na odcinku pomiędzy stopniami wodnymi Lipki i Oława (powyżej miasta Wrocławia). Wał W-4(S) jest wałem rozdzielającym koryto Odry od terenów polderu ”Lipki-Oława”. Podczas wezbrań wał rozdziela przepływy Odry pomiędzy koryto rzeki, a czaszę polderu w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego dla Oławy i terenów przyległych.

Modernizacja wału W-1OM

Celem projektu była przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych w dolinie rzeki Odry wybudowanych po wielkiej powodzi w 1903 r., które po blisko 90 latach eksploatacji wymagały przebudowy oraz rozbudowy. Zakres projektu obejmował przebudowę już istniejących i budowę nowych odcinków wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami towarzyszącymi.

Zakres opracowania

Zakres opracowania objął:

  • Projekt budowy nowych wałów przeciwpowodziowych.
  • Projekt przebudowy istniejących wałów w celu poprawy stateczności, zmniejszenia ryzyka rozmycia oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania zjawisk filtracji poprzez wykonanie ścianki szczelnej w korpusie budowli.
  • Projekt poprawy warunków eksploatacji wałów przeciwpowodziowych poprzez remont dróg obsługowych.

W ramach umowy wykonano koncepcję wielowariantową, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), raport oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, operaty wodnoprawne na wykonanie budowli wodnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, dokumentację wykonawczą, kosztową, specyfikacje wykonania i odbioru robót.

Podstawowe parametry obiektów

  • Łączna długość nowych lub objętych przebudową istniejących wałów i obiektów przeciwpowodziowych wraz z budową infrastruktury inżynieryjnej - 7,40 km.
  • Klasa hydrotechniczna wałów - II i III klasa.
  • Przepływ miarodajny p=1,0% - Q1%=1750 m3·s-1.
  • Przepływ kontrolny p=0,3% - Q0,3%=2350 m3·s-1.