realizacje

Wał prawy Widawa

Temat

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z usługami towarzyszącymi w tym pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia „Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry - 7436 POL. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - komponent B3. Kontrakt B3-1. Odcinek: Przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego)”.

CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest przystosowanie doliny rzeki Widawy do przepuszczania wód powodziowych o przepływie w wielkości Q=366 m3/s poprzez przebudowę już istniejących i budowę nowych wałów przeciwpowodziowych, modernizację kanału ulgi Odra-Widawa oraz przebudowę istniejących mostów drogowych i kolejowych.

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres prac projektowych obejmował:

  • Projekt budowy wału przeciwpowodziowego wzdłuż prawego brzegu rzeki Widawy na odcinku od połączenia z wysokim brzegiem w rejonie miejscowości Wilczyce do mostów kolejowych na rzece Widawie (Wrocław Psie Pole – Wrocław Sołtysowice) wraz z towarzyszącymi urządzeniami wodnymi - przejazdami, zjazdami, przepustami, rowami odwadniającymi i kolizjami z uzbrojeniem terenu,
  • Projekt likwidacji (w związku z budową nowego wału przeciwpowodziowego) istniejącego wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnego na odcinkach ograniczających przepływ wód powodziowych,
  • Projekt ubezpieczeń międzywala i brzegów rzeki Widawy w obrębie mostów drogowych (północnego i południowego) w ciągu ul. Bolesława Krzywoustego,
  • Projekt ubezpieczeń międzywala i brzegów rzeki Widawy w obrębie mostu kolejowego (Wrocław Psie Pole – Wrocław Sołtysowice).

Podstawowe parametry zaprojektowanych obiektów

  • Łączna długość wałów i obiektów przeciwpowodziowych wraz z budową infrastruktury inżynieryjnej - 5,80km;
  • Klasa hydrotechniczna wałów - I klasa;
  • Przepływa maksymalny - Q=366 m3/s.

W ramach umowy wykonano koncepcję wielowariantową, operaty wodnoprawne na wykonanie budowli wodnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, dokumentację wykonawczą, kosztową, specyfikacje wykonania i odbioru robót.