realizacje

WWW Widawa

Temat

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z usługami towarzyszącymi w tym pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu „WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław”.

CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przed powodzią miejscowości znajdujących się powyżej miasta Wrocławia, położonych wzdłuż rzeki Widawy na odcinku od km 21+500 do km 30+000. Projektowana inwestycja zabezpiecza przed powodzią tereny położone w gminach Czernica, Długołęka i Wrocław.

Zakres opracowania

Zakres opracowania objął:

Projekt obiektów hydrotechnicznych i inżynieryjnych, w szczególności:

 • Projekt wałów przeciwpowodziowych wzdłuż prawego i lewego brzegu rzeki Widawy wraz z infrastrukturą inżynieryjną.
 • Projekt rozbudowy istniejącego lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Widawy ”Przerowa L” wraz z infrastrukturą inżynieryjną.
 • Projekt budowy, rozbudowy lub remontu dróg wewnętrznych związanych z obsługą komunikacyjną budowli hydrotechnicznych.
 • Projekt przebudowy jazu Przerowa w celu przystosowania do pełnienia funkcji bramy przeciwpowodziowej.
 • Projekt udrożnienia mostu drogowego wzdłuż ul. Rzecznej w Kiełczówku.
 • Projekt udrożnienia mostu drogowego wzdłuż ul. Wilczyckiej w Wilczycach.
 • Projekt ubezpieczeń koryta rzeki Widawy i terenu międzywala powyżej i poniżej jazu Kiełczówek.
 • Projekt odprowadzenia wód z cieku Mrówka (Kanału Granicznego) do rzeki Widawy.
 • Projekt dostosowania Młynówki Kiełczowskiej do projektowanego systemu ochrony przeciwpowodziowej.
 • Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego Zielonej Osady (dawniej Sielskiej Zagrody) w Wilczycach.
 • Projekt rozbudowy lub przebudowy istniejących dróg publicznych.
 • Projekt kompensacji przyrodniczej – budowa zbiorników wodnych, nasadzenia drzew i krzewów.

Projekt przełożenia lub rozbiórki istniejących elementów kolidujących z inwestycją, w szczególności:

 • Projekt przełożenia instalacji sanitarnych - sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Projekt przełożenia instalacji sanitarnych - rurociągu paliwowego Ostrów Wielkopolski-Wrocław.
 • Projekt przełożenia instalacji sanitarnych - sieci gazowych.
 • Projekt przełożenia instalacji elektrycznych.
 • Projekt przełożenia instalacji teletechnicznych.
 • Projekt rozbiórki obiektów inżynieryjnych kolidujących z projektowaną inwestycją.

W ramach umowy wykonano koncepcję wielowariantową, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), raport oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, operaty wodnoprawne na wykonanie budowli wodnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, dokumentację wykonawczą, kosztową, specyfikacje wykonania i odbioru robót.

Podstawowe parametry obiektów

 • Łączna długość wałów i obiektów przeciwpowodziowych wraz z budową infrastruktury inżynieryjnej - 11,0km.
 • Łączna długość rozbudowy istniejącego lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Widawy ”Przerowa L” wraz z budową infrastruktury inżynieryjnej - 2,0km.
 • Klasa hydrotechniczna wałów - I i II klasa.
 • Przepływ maksymalny - Q=360 m3·s-1.
 • Przepływ miarodajny p=1,0% - Q1%=74,3 m3·s-1.
 • Przepływ kontrolny p=0,3% - Q0,3%=89,0 m3·s-1.