realizacje

Zapora na rzece Witka w Niedowie

Temat

Odbudowa zapory na rzece Witka w Niedowie. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia.

CEL INWESTYCJI

Zapora została zaprojektowana i wybudowana w osi zapory ziemnej, zniszczonej w czasie powodzi w sierpniu 2010 r. Budowla piętrząca wchodzi w skład elektrowni cieplnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów o mocy ponad 150 MW. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, budowla została zaliczona do klasy I.

Celem było:

 • przywrócenie piętrzenia zbiornika Witka sprzed katastrofy,
 • zapewnienie rezerwy wody dla celów technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów,
 • przywrócenie funkcji rekreacyjnej umożliwiając dostęp do wody ośrodkom wypoczynkowym zlokalizowanym przy zbiorniku,
 • przywrócenie ekosystemu wodnego oraz warunków przyrodniczych na terenach przyległych do zbiornika z okresu przed katastrofą.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmował:

 • odbudowę zapory prawostronnej połączonej jazem trójprzęsłowym z zamknięciami segmentowymi oraz zapory lewostronnej połączonej z blokiem pompowni i elektrowni wodnej;
 • budowę nowej budowli upustowej – przelewu labiryntowego z kaskadą i niecką wypadową, kanałem odpływowym oraz drogami dojazdowymi i obsługowymi;
 • budowę przepławki dla ryb;
 • budowę urządzeń kontrolno-pomiarowych;
 • system wczesnego ostrzegania o zagrożeniu powodziowym;
 • nadbudowę budynku pompowni i elektrowni wodnej;
 • budowę zamknięć awaryjnych spustów istniejącej budowli zrzutowej oraz wyposażenie zamknięć segmentowych w napęd awaryjny zasilany z agregatu prądotwórczego;
 • zasilanie elektroenergetyczne i wyposażenie elektryczne budowli piętrzącej.

W ramach umowy wykonano koncepcję wielowariantową, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), raport oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (oddziaływanie transgraniczne), operaty wodnoprawne na wykonanie budowli wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, dokumentację wykonawczą, kosztową, specyfikacje wykonania i odbioru robót, opracowanie materiałów przetargowych i pomoc w wyborze Wykonawcy robót budowlanych. W latach 2013-2018 pełniono nadzór autorski przy realizacji inwestycji.

Podstawowe parametry obiektów

1) Przepływy charakterystyczne:

 • NNQ 0,14 m3·s-1;
 • SSQ 4,03 m3·s-1;
 • WWQ 171,00 m3·s-1.

2) Przepływ miarodajny Qm = 371,00 m3·s-1.

3) Przepływ kontrolny Qk = 707,00 m3·s-1.

4) Zapora betonowa:

 • I klasa ważności budowli hydrotechnicznych
 • wysokość piętrzenia 12,80 m;
 • łączna długość 214,10 m;
 • szerokość drogi obsługowej na koronie zapory 4,20 m.

5) Przelew labiryntowy:

 • długość krawędzi przelewowej 136,90 m;
 • wysokość ściany piętrzącej przelewu 5,00 m;
 • wydatek przelewu przy NadPP Q = 77,00 m3·s-1;
 • maksymalny wydatek przelewu przy MaxPP Q = 645,00 m3·s-1.

6) Most trójprzęsłowy nad przelewem:

 • długość jednego przęsła 17,70 m;
 • łączna długość 53,10 m;
 • klasa obciążenia C wg PN-85/S10030, ciężar dopuszczalny pojazdów do 30 ton.

7) Przepławka dla ryb:

 • całkowita długość konstrukcji 330,60 m;
 • różnica poziomu między NPP a poziomem wody dolnej 12,80 m;
 • natężenie przepływu przy NPP 0,30 m3·s-1;
 • natężenie przepływu przy NadPP 0,90 m3·s-1;
 • wyposażenie przepławki w urządzenie do kierowania zachowaniem ryb.

8) Nadbudowa budynku pompowni i elektrowni wodnej wykonana z wykorzystaniem istniejącej żelbetowej konstrukcji ramowej. Nad poziomem istniejącego stropodachu hali zaprojektowano nadbudowę o jedną kondygnację. Przybudówkę hali podniesiono do poziomu nadbudowy nad halą z wydzielonymi trzema kondygnacjami.

 • długość budynku 21,85 m;
 • szerokość budynku 12,23 m;
 • kubatura budynku netto 3950 m3;
 • budynek czterokondygnacyjny z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt stały (obsługa obiektu) oraz pomieszczeniami technicznymi w tym rozdzielnie 0,4 i 0,6 kV.

9) Zamknięcia czołowe spustów:

 • zasuwy wrzecionowe o wymiarach B×H = 1,00 m×2,00 m;
 • obciążenie 8,00 m słupa wody.

10) Przebudowa napędów zamknięć segmentowych:

 • wysokość zamknięć 6,60 m;
 • rozpiętość 6,70 m.