realizacje

Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki Bystrzyckie

Temat

Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z usługami towarzyszącymi w tym pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie na potoku Goworówka”.

CEL INWESTYCJI

Bezpośrednią korzyścią z budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Roztoki Bystrzyckie" na potoku Goworówka jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Roztoki a wraz z suchym zbiornikiem przeciwpowodziowym "Boboszów" na rzece Nysie Kłodzkiej również miejscowości Bystrzyca Kłodzka oraz pośrednio miejscowości Kłodzko, znajdujących się w gminie Międzylesie, powiecie Kłodzkim w województwie Dolnośląskim. Miejscowości te szczególnie ucierpiały podczas wielkiej powodzi w 1997 roku.

Zakres opracowania

Zakres opracowania objął:

Projekt obiektów zbiornika, w szczególności:

 • Projekt zapory ziemnej wraz z kształtowaniem stanowiska górnego (przedpola zapory) i dolnego stopnia.
 • Projekt urządzeń spustowych, składających się z odcinka wlotowego, sztolni (kanały przepływowe wraz z naświetlami, galeria komunikacyjna z budynkiem wejściowym) i odcinka wylotowego (niecka wypadowa wraz z odcinkiem przejściowym) oraz urządzeń przelewowych umieszczonych wzdłuż przyczółka prawego zapory składających się z wlotu wraz z przelewem, wylotu wraz z urządzeniami do rozpraszania energii połączonych między sobą dwoma rurociągami o średnicy 2x Ø3600mm.
 • Projekt wycinkowej regulacji koryta potoku Goworówka w obrębie stanowiska dolnego i górnego stopnia.
 • Projekt formowania czaszy zbiornika wraz z kształtowaniem skarp czaszy zbiornika.
 • Projekt dróg obsługowych.
 • Projekt urządzeń kontrolno-pomiarowych i automatyzacji obiektu.
 • Projekt budynku zaplecza.
 • Projekt nasadzeń i kształtowanie elementów zielonych na obszarze projektowanej inwestycji.
 • Projekt instalacji infrastruktury technicznej w zakresie wykonania nowych sieci dla potrzeb projektowanego obiektu związanych z przyłączeniem obiektu do sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej, zasilaniem, oświetleniem, sterowaniem oraz instalacjami sanitarnymi.

Projekt przełożenia lub rozbiórki istniejących elementów kolidujących z inwestycją, w szczególności:

 • Projekt wycinkowej regulacji koryta potoku Nowinka w czaszy zbiornika - przełożenie koryta istniejącego, regulacja koryta istniejącego.
 • Projekt wycinkowej regulacji koryta potoku Goworówka w czaszy zbiornika.
 • Projekt przełożenia istniejącej drogi gminnej, nie będącej drogą publiczną - rozbiórka i budowa w nowej lokalizacji.
 • Projekt przełożenia kablowej linii napowietrznej SN 20kV - rozbiórka i budowa w nowej lokalizacji.
 • Projekt przełożenia gazociągu DN200, 1.6Mpa - rozbiórka i budowa w nowej lokalizacji.
 • Projekt nowego odcinka drogi powiatowej nr 3233D w lokalizacji niekolidującej z projektowanym zbiornikiem o długości 1,3km.
 • Projekt nowego mostu w ciągu projektowanego nowego odcinka drogi powiatowej nr 3233D nad potokiem Nowinka.

Projekt robót technologicznych związanych z realizacja inwestycji, w szczególności:

 • Projekt dołów budowlanych (fundamentowych) dla potrzeb budowy zapory i urządzeń zrzutowych.
 • Projekt dróg technologicznych związanych z realizacją inwestycji.

W ramach umowy wykonano koncepcję wielowariantową, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), raport oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, operaty wodnoprawne na wykonanie budowli wodnych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, dokumentację wykonawczą, kosztową, specyfikacje wykonania i odbioru robót.

Podstawowe parametry obiektów

Parametry techniczne zbiornika:

 • Klasa hydrotechniczna budowli - III klasa
 • Przepływ miarodajny o prawdopodobieństwie wystąpienia p= 0,5% - Qm = Q 0,5% = 91,4 m3·s-1.
 • Przepływ kontrolny o prawdopodobieństwie wystąpienia p=0,2% plus błąd oszacowania - Qk = Q 0,2+σ = 154,0 m3·s-1.
 • Maksymalny poziom piętrzenia - 421,70m n.p.m.
 • Pojemność zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia - 2,75 mln m3.
 • Powierzchnia zalewu przy maksymalnym poziomie piętrzenia - 48,7 ha.

Parametry techniczne zapory:

 • Długość zapory - 756,00m.
 • Maksymalna wysokość zapory - 15,50m.
 • Korpus zapory - ziemny.
 • Uszczelnienie podłoża - przesłona wodoszczelna.
 • Uszczelnienie korpusu - ekran PVC zwieńczony parapetem.
 • Odprowadzenie przesiąków - drenaż kamienny, studnie odprężające.

Parametry techniczne urządzeń zrzutowych

 • Całkowita długość urządzeń spustowych - 128,20 m.
 • Wymiary w świetle kanału (sztolni) głównej - 4,00 m x 4,00 m.
 • Wymiary w świetle kanału (sztolni) awaryjnej - 1,70 m x 2,90 m.
 • Wymiary w świetle kanału (galerii) komunikacyjnej - 1,70 m x 3,20 m.
 • Całkowita długość urządzeń przelewowych - 365,40 m.
 • Długość przelewu głównego - 8,00 m.
 • Długość przelewu awaryjnego - 14,50 m.
 • Średnica rurociągów odpływowych - 2 x 3,60 m.